โครงการ สร้างอัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

(CPIRD DNA CAMP) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างผู้นำและเครือข่ายนักศึกษาแพทย์
  2. เพื่อปลูกฝังค่านิยม เจตคติแก่นักศึกษาแพทย์สู่ความเป็นแพทย์เพื่อชาวชนบทบนพื้นฐาน​พหุวัฒนธรรม​
  3. เพื่อเผยแผ่อัตลักษณ์ความเป็น CPIRD กลับสู่สถาบันตนเอง

 

ท่านสามารถสแกน QR Code แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่

หรือตอบแบบตอบรับได้ที่ >> แบบตอบรับ

(สำหรับท่านที่ประสงค์จะลงพื้นที่ จังหวัดยะลาโปรดแนบไฟล์การอนุญาตจากผู้ปกครองของท่านด้วย)

 

 

 

 

 

 

บ้านทับช้าง อ.นาทวี

      กำหนดการลงชุมชน ตำบลบ้านทับช้าง อ.นาทวี  วันที่ 24 ตุลาคม 2563               - กำหนดการออกจากโรงแรมมายังบ้านชุมชน ต.ทับช้าง อ.นาทวี  ร่วมฟังประวัติของชุมชน ต.ทับช้างและศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน        - แบ่งกลุ่มกันเป็น 2 กลุ่ม โดย              - กลุ่มที่1 จะมีการร่วมกันทำขนมพื้นบ้าน  เช่น ขนมเจาะรู  ขนมลา  ข้าวต้มสามเหลี่ยม               - กลุ่มที่ 2 ร่วมกันทำปุ๋ยโบคาฉิ และน้ำหมัก EM     "ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ต.ทับช้าง  เป็นศูนย์ที่ยึกหลักพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)  จัดตั้งเมื่อเดือนมกราม 2553 จนถึงปัจจุบันนี้  โดยมีนางน้อย  อินทองเป็นประธานศูนย์  ภายในประกอบไปด้วย 4 ด้าน        - ด้านการประมงน้ำจืืด        - ด้านปศุสัตว์        - ด้านการเพาะปลูก        - ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการประมงน้ำจืด จะมีการเลี้ยงปลาดุกในรูปแบบอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี  เพื่อเป็นวัตถุดิบต้นของอาหารที่ปลอดภัยด้านปศุสัตว์  มีการเลี้ยงไก่  เลี้ยงผึ้ง  ด้านการเพาะปลูก  เป็นการปลูกพืชผักสวนครัว  ผักปลอดสารพิษ  มีการขยายเพาะพันธุ์เช่น มะนาวด้านสิ่งแวดล้อม  เป็นการปรับสภาพที่อยู่อาศัย รวมไปถึงการปรับสภาพดิน  โดยการใช้ปุ๋ย EM ในการปรับสภาพดิน"

Read more

บ้านกระดังงา อ.สทิงพระ

  กำหนดการลงชุมชน ตำบลท่าหิน และตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ  วันที่ 24 ตุลาคม 2563   คณะอาจารย์/นักศึกษาแพทย์/เจ้าหน้าที่  เดินทางมายังโรงพยาบาลสทิงพระ  โดย รพ.สต.กระดังงา จัดกิจกรรม "เรื่องท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น (ป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร) "ปัญหาพัฒนาการล่าช้า"

Read more

บ้านเขานา อ.นาทวี

                                                    

Read more

บ้านท่าหิน อ.สทิงพระ

      กำหนดการลงชุมชน ตำบลท่าหิน และตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ วันที่ 24 ตุลาคม 2563        กำหนดการออกจากโรงแรมมายังบ้านชุมชน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ  เพื่อลงเรือชมวิธีชีวิตชุมชน  ต.ท่าหิน (กรณีฝนตกจะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนวดข้าวแทน) ฟังประวัติความเป็นมา  "โหนดนาเล"  กิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชน เช่น                       -สาธิตปีนต้นตาล                     - หยอดน้ำตาลแว่น/ทำน้ำตาลผง                     - ทำขนมตาล                     - สบู่ตาลโตนด  

Read more

CPIRD DNA

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA CAMP) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More

CPIRD DNA

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA CAMP) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More

CPIRD DNA

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA CAMP) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More

CPIRD DNA

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD DNA CAMP) ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563

Read More